Algemene voorwaarden

Voor een succesvolle goede fijne succesvolle goede fijne succesvolle goede fijne succesvolle goede fijne samenwerking

Algemene voorwaarden By Manouk

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BY MANOUK
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 81476744

Artikel 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door By Manouk. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.by-manouk.nl. De algemene voorwaarden zijn te downloaden bij iedere offerte en worden op verzoek gratis toegezonden;

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen By Manouk en de groothandel / leverancier / agentschappen / consumenten / winkels, enzovoort, verder te noemen wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van By Manouk;

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door By Manouk niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door By Manouk is bevestigd;

Artikel 2. OFFERTE

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat By Manouk de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een schriftelijke bevestiging daarvan;

2.2. In prijskranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden By Manouk niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;

2.3. By Manouk stelt haar offertes samen op basis van een vast bedrag of een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. By Manouk bepaalt deze uren in alle redelijkheid;

2.4. De offerte dient door de wederpartij schriftelijk te worden bevestigd aan By Manouk;

2.5. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:

  • Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies. LET OP: Dit vaste bedrag is alleen voor de desbetreffende dienst. Voor eventueel meerwerk wordt een uurtarief in rekening gebracht per extra gewerkt uur. 
  • Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;

2.6. Wanneer op verzoek van de wederpartij voorafgaand aan de opdracht / overeenkomst een richtprijs is afgegeven, mag deze met niet meer dan vijftien procent worden overschreden;

2.7. Wijzigingen tijdens de uitvoering door By Manouk in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;

Artikel 3. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen doordat By Manouk uitvoering geeft aan het mondelinge, schriftelijke en/of elektronisch gedaan verzoek tot het verrichten van een dienst dan wel de opdracht schriftelijk is bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, waar onder andere is te verstaan inkoop materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, komt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen;

3.3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door By Manouk als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen;

3.4. Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden, lichtbakken en dergelijke, dient de wederpartij er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. De wederpartij vrijwaart By Manouk voor alle aansprakelijkheid die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts kan uit deze omstandigheid niet worden afgeleid dat By Manouk aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet zou hebben voldaan;

3.5. By Manouk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. By Manouk verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht;

3.6. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan By Manouk verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;

3.7. Indien wederpartij daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd.

3.8. Voor zover noodzakelijk zal By Manouk de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden;

3.9. De wederpartij dient alle door By Manouk in concept aangeboden onderdelen van de opdracht zorgvuldig op fouten en/of gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd en/of goedgekeurd aan By Manouk terug te zenden;

3.10. Goedkeuring van het concept door de wederpartij geldt als bevestiging dat By Manouk de aan het concept voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd;

3.11. By Manouk is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de wederpartij goedkeurde of gecorrigeerde concept. Werkzaamheden aan de website nadat deze 7 dagen actief is wordt als meerwerk aangemerkt;

3.12 By Manouk past tot 7 dagen na oplevering van een dienst gratis eventuele afwijkingen en fouten na. Voor afwijkingen en fouten die na deze periode nog aangepast dienen te worden rekent By Manouk een uurtarief door naar de wederpartij. 

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. By Manouk is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan By Manouk, dat in redelijkheid niet van By Manouk mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. By Manouk zal de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen waarbij By Manouk daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden;

4.2. Alle prijsopgaven en de prijzen die By Manouk in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is By Manouk gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

4.4. Indien By Manouk de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft By Manouk recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten;

Artikel 5. BETALING

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

5.2. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 50,00 per week exclusief BTW;

5.3. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag;

5.4. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting, is By Manouk met een beroep op de onzekerheidsexceptie gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

Artikel 6. LEVERTIJD, LEVERING

6.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen oplevering van de website, een dienst, advies of andersluidende opdracht zoals huisstijl, geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is By Manouk dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

6.2. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de wederpartij niet wegens termijn-overschrijding worden ontbonden, tenzij By Manouk de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar – na afloop van de genoemde termijn – schriftelijke aangezegde redelijke termijn;

6.3. De genoemde c.q. overeengekomen datum van oplevering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit By Manouk kan worden toegerekend;

– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens By Manouk tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij By Manouk niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

6.4. De prestatie van By Manouk geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen;

6.5. Afwijkingen van geringe betekenis – daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of schermweergave brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding;

Artikel 7. ANNULERING

7.1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie of een project, zijn alle door By Manouk ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 50% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door By Manouk ten gevolge van de annulering geleden schade;

Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD / INTELECTUEEL EIGENDOM

8.1. Wederpartij is gerechtigd wijzigingen in werken aan te brengen die zij na de oplevering ontvangt van By Manouk;

8.2. By Manouk behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat By Manouk ter zake rechthebbende is;

8.3. Het is verboden voor de wederpartij om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele eigendom uit de opgeleverde werken te verwijderen of wijzigen;

Artikel 9. RECLAMES en GARANTIE

9.1. By Manouk past tot 7 dagen na oplevering van een dienst gratis eventuele afwijkingen en fouten na. Voor afwijkingen en fouten die na deze periode nog aangepast dienen te worden rekent By Manouk een uurtarief door naar de wederpartij. 

9.2 Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan By Manouk. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat By Manouk in staat is adequaat te reageren. By Manouk zal wederpartij binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

9.3. Indien een klacht gegrond is, zal By Manouk de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

9.4. Reclame of garantie is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van By Manouk op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van By Manouk;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens By Manouk (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van By Manouk door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk of website zijn verricht;

9.5. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen. Indien herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd verwacht By Manouk volledige medewerking van de wederpartij en mogelijkheid tot herstel, alvorens derden ingeschakeld worden;

Artikel 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING

10.1. By Manouk is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement is aangevraagd;

– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

10.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van

overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen 7 dagen naar het oordeel van By Manouk passende zekerheid heeft gesteld;

10.3. Voorts is By Manouk bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

10.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van By Manouk op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien By Manouk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.5. By Manouk behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

10.6. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door By Manouk, of wanneer By Manouk de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

10.7. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de tot dan toe gewerkt aantal uren door By Manouk en/of de kosten voortvloeiend uit de door By Manouk op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Artikel 11. COPYRIGHT

Al het door By Manouk vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van By Manouk niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend;

Artikel 12. GEBRUIK EN LICENTIE
12.1. Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met By Manouk, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de website of opgeleverde dienst voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de website, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan By Manouk bekend te zijn gemaakt.

12.2. De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van By Manouk niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeen-gekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de By Manouk recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van By Manouk een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vergoeden;

12.3. Het is de wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de wederpartij verstrekte licentie komt te vervallen:

  • vanaf het moment dat de wederpartij zijn (betaling) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de wederpartij in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
  • indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid;

12.4. By Manouk heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 13. BUITENGEBRUIKSTELLING

13.1. By Manouk heeft het recht een door hem geproduceerde website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de wederpartij ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens By Manouk niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. By Manouk zal de wederpartij vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van By Manouk kan worden verlangd;

13.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan;

13.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien de wederpartij binnen een door By Manouk gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen;

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1. By Manouk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;

14.2. By Manouk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

14.3. De aansprakelijkheid van By Manouk voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro);

14.4. Wederpartij dient By Manouk altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

14.5. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over een gebrek, is de daaruit voor By Manouk voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het gebrek kosteloos te herstellen;

14.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van By Manouk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan By Manouk toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

14.6. By Manouk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

14.7. De wederpartij vrijwaart By Manouk tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

16.1. De vestigingsplaats van By Manouk is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens By Manouk moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van By Manouk is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en By Manouk gesloten overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

Artikel 17. WIJZIGING, UITLEG en VINDPLAATS VAN DE

VOORWAARDEN

17.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Zeeland;

17.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

17.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Wij maken zichtbaar waar jij fantastisch in bent

Zullen we samenwerken?

Wij maken zichtbaar waar jij fantastisch in bent

Zullen we samenwerken?